Certifikovaný stavebný cenár (rozpočtár, kalkulant) v odbore cenotvorba, rozpočtovanie a ekonomika stavieb - ev.č.431 ASC - www.asc-slovakia.sk)

e-mail : lalkazdeno@atlas.sk
tel. +421 949 137 230
IČO : 44 247 371
DIČ :1041107848


Ponúkam služby v oblasti rozpočtovanie – oceňovanie stavebných prác, výrobných kalkulácií, tvorbu R položiek v rámci TOV, realizujem konkrétne rozpočtárske práce HSV a PSV, používam rozpočtárske programy Cenkros plus.

Ponuka klientom

Ponukový list na spracovanie stavebného rozpočtu k realizačnému projektu.

Správne a dobre spracovaný rozpočet vrátane výkazu výmer je neoddeliteľnou súčasťou realizačného projektu a jedným zo základných predpokladov kvalitnej realizácie každého stavebného diela, či už rozsiahlejšieho, alebo sa to týka menšej stavby. Stavebný rozpočet spolu s výkazom výmer tvorí podklad pre fakturáciu, objednávky stavebného materiálu, limit ku materiálom, montáží, kontrolu prevádzaných prác, bližšie špecifikuje jednotlivé stavebné práce, slúži pre spracovanie predvýrobnej prípravy stavby a v neposlednom rade dáva prehľad o celkových nákladoch na uvedené dielo, alebo jeho ucelené časti. Z tohto dôvodu sa potom spracováva krycí list na celú stavbu, v prípade potreby kalkulácie. Na koniec samostatný rozpočet spolu s PD slúži i k samotnej realizácii stavebného diela.

Ponuka služieb v oblasti oceňovania stavebných konštrukcií v programe CENKROS vo fáze

Ponuka služieb pre projektantov, zhotoviteľov stavieb a stavebníkov:


Počet prístupov na stránku: .

Copyright ©bnevolny. All rights reserved.

Google PageRank